Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Chi bộ đảng trong Công ty xổ số Bắc Giang

Ảnh

   Ảnh

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.


Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.  * Các đồng chí là Bí thư Chi bộ qua các thời kỳ: Ảnh

Nguyễn Văn Lý

(1989-1995)Ảnh

Dương Văn S­ửu

(1995-2004)Ảnh

Nguyễn Hoàng Phương

(2004-2008)Ảnh

Nguyễn Thị Liên

(2008 - 5/2014)

Vũ Quốc Hoàn

01/6/2014-31/10/2021)

1ẢnhNGUYỄN TRUNG LƯƠNG

01/11/2021-nay

 

 

 

 

* Đảng viên trong Chi bộ Công ty:  * Ban Chi ủy Chi bộ đương nhiệm : gồm 05 đồng chí.


 

1

Ảnh

Bí th­ư

NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

2

Ảnh

Phó bí th­ư

Phạm Hồng Sơn

3Ủy viên

Hoàng Thị Thúy Nga

4Ủy viên

Mai Văn Công

5Ủy viên

Phan Thị Thu Hà

 

 

6Đảng viên

Trần Việt Phương

7Đảng viên

Nguyễn Thị Nhượng

8Đảng viên

Nguyễn Hồng Hiền

9Đảng viên

Nguyễn Thị Thúy -KD

10Đảng viên

Nguyễn Thị Kim Nhung

11Đảng viên

Nguyễn Thị Thanh Nga

12Đảng viên

Đặng Mạnh Hùng

13Đảng viên

Nguyễn Thế Hoàn

14Đảng viên

Dương Văn Tài

15

tuan lnam.jpg - 13.57 Kb

Đảng viên

Nguyễn Văn Tuấn

 

16 

tho.jpg - 31.37 Kb

Đảng viên

Trần Viết Thọ

17

Đảng viên

Đoàn Thị Chính

 

18Đảng viên

Nguyễn Thị Thúy

19

tuan tan yen2.jpg - 38.90 Kb

Đảng viên

Thân Anh Tuấn

20Đảng viên

Nguyễn Việt Hưng

21 

lam kd.jpg - 12.92 Kb

Đảng viên

Vũ Thanh Lâm

22Đảng viên

Nguyễn Thị Hợi

23Đảng viên

Trịnh Thị Hoài

24Đảng viên

Vũ Thị Oanh

25Đảng viên

Nguyễn Thị Thu Thủy

26 

nam xsyen dung2.jpg - 28.96 Kb

Đảng viên

Thân Văn Nam

27Đảng viên

Nguyễn T. Lan Hương

28Đảng viên

Dương T. Tuyết Mai

29

hang hctc.jpg - 46.56 Kb

Đảng viên

Cao Thúy Hằng

30Đảng viên

Bùi T. Nguyệt Mai

31

tham xsyendung2.jpg - 21.48 Kb

Đảng viên

Nguyễn Thị Thắm

32

quan xslucnam2.jpg - 33.12 Kb

Đảng viên

Phạm Trọng Quân

33Đảng viên

Nguyễn Thị Hường

34

trong vietyen2.jpg - 31.84 Kb

Đảng viên


Dương Văn Trọng

35

Đảng viên

Phạm Thị Yến

36

Đảng viên

Nguyễn Thị Thái

37

Đảng viên

Hoàng Tiến Quỳnh

38

Đảng viên 

La Thị Thuyên

39

hai kd.jpg - 9.78 Kb

Đảng viên

Chu Thị Hải

40

Đảng viên

Lê Thị Vân Anh

41

son xsyen the2.jpg - 27.84 Kb

Đảng viên

Nguyễn Hữu Sơn

42

Ảnh

Đảng viên

Nguyễn Thị Huyền

43

Ảnh

Đảng viên

Nguyễn Thị Hạnh

44

Ảnh

Đảng viên

Nguyễn Thị Nhật

45

Đảng viên

Nguyễn Thị Thương

 

46

thanh xshiephoa2.jpg - 28.55 Kb

Đảng viên

Nguyễn Văn Thanh

 

47

hai lucngan2.jpg - 31.96 Kb

Đảng viên

Nguyễn Xuân Hải

 

 

48

 

Đảng viên

 

49

 

Đảng viên

 

49

 

 

Đảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 
Sunday, May 29, 2016