Chi bộ đảng trong Công ty xổ số Bắc Giang

co dang 2015.bmp - 96.60 Kb co dang.jpg - 25.57 Kb co dang.jpg - 25.57 Kbco dang.jpg - 25.57 Kb co dang 2015.bmp - 96.60 Kb

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.


 

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
co dang 2015.bmp - 96.60 Kb co dang 2015.bmp - 96.60 Kb co dang 2015.bmp - 96.60 Kb


* Các đồng chí là Bí thư Chi bộ qua các thời kỳ: 


chu ly.jpg - 231.03 Kb
Nguyễn Văn Lý
(1989-1995)


suu.jpg - 31.53 Kb
Dương Văn S­ửu
(1995-2004)


nguyen hoang phuong.jpg - 114.55 Kb
Nguyễn Hoàng Phương
(2004-2008)


lien 02.jpg - 30.24 Kb
Nguyễn Thị Liên
(2008 - 5/2014)Vũ Quốc Hoàn
01/6/2014-nay* Đảng viên trong Chi bộ Công ty:  

* Ban Chi ủy Chi bộ đương nhiệm : gồm 05 đồng chí.

 

1

Bí th­ư
Vũ Quốc Hoàn

2

Phó bí th­ư
Phạm Hồng Sơn

3

Ủy viên
Hoàng Thị Thúy Nga

4

Ủy viên
Mai Văn Công

5

Ủy viên
Phan Thị Thu Hà

 

 

6

Đảng viên
Trần Việt Phương

7

Đảng viên
Nguyễn Thị Nhượng

8

Đảng viên
Nguyễn Hồng Hiền

9

Đảng viên
Nguyễn Thị Thúy -KD

10

Đảng viên
Nguyễn Thị Kim Nhung

11

Đảng viên
Nguyễn Thị Thanh Nga

12

Đảng viên
Đặng Mạnh Hùng

13

Đảng viên
Nguyễn Thế Hoàn

14

Đảng viên
Dương Văn Tài

15
tuan lnam.jpg - 13.57 Kb
Đảng viên
Nguyễn Văn Tuấn

 

16 
tho.jpg - 31.37 Kb
Đảng viên

Trần Viết Thọ

17

Đảng viên

Đoàn Thị Chính

 

18

Đảng viên

Nguyễn Thị Thúy

19
tuan tan yen2.jpg - 38.90 Kb
Đảng viên
Thân Anh Tuấn

20

Đảng viên

Nguyễn Việt Hưng

21 
lam kd.jpg - 12.92 Kb
Đảng viên
Vũ Thanh Lâm

22

Đảng viên
Nguyễn Thị Hợi

23

Đảng viên
Trịnh Thị Hoài

24

Đảng viên
Vũ Thị Oanh

25

Đảng viên
Nguyễn Thị Thu Thủy

26 
nam xsyen dung2.jpg - 28.96 Kb
Đảng viên
Thân Văn Nam

27

Đảng viên
Nguyễn T. Lan Hương

28

Đảng viên
Dương T. Tuyết Mai

29
hang hctc.jpg - 46.56 Kb
Đảng viên
Cao Thúy Hằng

30

Đảng viên
Bùi T. Nguyệt Mai

31
tham xsyendung2.jpg - 21.48 Kb
Đảng viên
Nguyễn Thị Thắm

32
quan xslucnam2.jpg - 33.12 Kb
Đảng viên
Phạm Trọng Quân

33

Đảng viên

Nguyễn Thị Hường

34
trong vietyen2.jpg - 31.84 Kb
Đảng viên

Dương Văn Trọng

35

Đảng viên

Phạm Thị Yến

36

Đảng viên

Nguyễn Thị Thái

37

Đảng viên

Hoàng Tiến Quỳnh

38

Đảng viên 

La Thị Thuyên

 

 

 

 

 

 

 

(Mạnh Hùng-XSBG)  co dang 2015.bmp - 96.60 Kb

Ngày đăng: 
Sunday, May 29, 2016