Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Chi bộ đảng trong Công ty xổ số Bắc Giang

Ảnh

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.


Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.  

Ảnh

CÁC Đ/C LÀ BÍ THƯ CHI BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

TT HỌ TÊN ẢNH GHI CHÚ
1

NGUYỄN VĂN LÝ

BÍ THƯ

1989-1995

 

Ảnh  
2

DƯƠNG VĂN SỬU

BÍ THƯ

1995-2004

 

Ảnh  
3

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

BÍ THƯ

2004-2008

 

Ảnh  
4

NGUYỄN THỊ LIÊN

BÍ THƯ

2008-2014

 

Ảnh  
5

VŨ QUỐC HOÀN

BÍ THƯ

2014-2021

 

 
6

NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

BÍ THƯ

2021- NAY

 

Ảnh  
7      
8      
9      
         

BAN CHI ỦY ĐƯƠNG NHIỆM, ĐẢNG VIÊN CÔNG TY.

TT HỌ TÊN ẢNH GHI CHÚ
1

NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

BÍ THƯ

 

Ảnh  
2

PHẠM HỒNG SƠN

PHÓ BÍ THƯ

 

Ảnh  
3

HOÀNG THỊ THÚY NGA

ỦY VIÊN

 

 
4

 

MAI VĂN CÔNG

ỦY VIÊN

 

 
5

PHAN THỊ THU HÀ

ỦY VIÊN

 

 
6

 

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
7

NGUYỄN THỊ NHƯỢNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
8

NGUYỄN HỒNG HIỀN

ĐẢNG VIÊN

 

 
9

NGUYỄN THỊ THÚY

ĐẢNG VIÊN

 

 
10

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
11

 

NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐẢNG VIÊN

 

 
12

ĐẶNG MẠNH HÙNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
13

 

NGUYỄN THẾ HOÀN

ĐẢNG VIÊN

 

 
14

 

DƯƠNG VĂN TÀI

ĐẢNG VIÊN

 

 
15

 

TRẦN VIẾT THỌ

ĐẢNG VIÊN

 

tho.jpg - 31.37 Kb  
16

 

NGUYỄN MINH TUẤN

ĐẢNG VIÊN

 

tuan lnam.jpg - 13.57 Kb  
17

ĐOÀN THỊ CHÍNH

ĐẢNG VIÊN

 

 
18

NGUYỄN THỊ THÚY

ĐẢNG VIÊN

 

 
19

THÂN ANH TUẤN

ĐẢNG VIÊN

 

tuan tan yen2.jpg - 38.90 Kb  
20

NGUYỄN VIỆT HƯNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
21

VŨ THANH LÂM

ĐẢNG VIÊN

 

lam kd.jpg - 12.92 Kb  
22

NGUYỄN THỊ HỢI

ĐẢNG VIÊN

 

 
23

 

TRỊNH THỊ HOÀI

ĐẢNG VIÊN

 

 
24

 

VŨ THỊ OANH

ĐẢNG VIÊN

 

 
25

 

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐẢNG VIÊN

 

 
26

NGUYỄN THỊ NHẬT

ĐẢNG VIÊN

 

Ảnh  
27

 

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
28

 

DƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

ĐẢNG VIÊN

 

 
29

 

CAO THÚY HẰNG

ĐẢNG VIÊN

 

hang hctc.jpg - 46.56 Kb  
30

 

BÙI THỊ NGUYỆT MAI

ĐẢNG VIÊN

 

 
31

 

NGUYỄN THỊ THẮM

ĐẢNG VIÊN

 

tham xsyendung2.jpg - 21.48 Kb  
32

PHẠM TRỌNG QUÂN

ĐẢNG VIÊN

 

quan xslucnam2.jpg - 33.12 Kb  
33

 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

ĐẢNG VIÊN

 

 
34

 

DƯƠNG VĂN TRỌNG

ĐẢNG VIÊN

 

trong vietyen2.jpg - 31.84 Kb  
35

PHẠM THỊ YẾN

ĐẢNG VIÊN

 

 
36

NGUYỄN THỊ THÁI

ĐẢNG VIÊN

 

 
37

 

HOÀNG TIẾN QUỲNH

ĐẢNG VIÊN

 

 
38

 

LA THỊ THUYÊN

ĐẢNG VIÊN

 

 
39

CHU THỊ HẢI

ĐẢNG VIÊN

 

hai kd.jpg - 9.78 Kb  
40

 

LÊ THỊ VÂN ANH

ĐẢNG VIÊN

 

 
41

NGUYỄN HỮU SƠN

ĐẢNG VIÊN

 

son xsyen the2.jpg - 27.84 Kb  
42

 

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

ĐẢNG VIÊN

 

Ảnh  
43

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẢNG VIÊN

 

Ảnh  
44

NGÔ DUY THANH

ĐẢNG VIÊN

 

thanh xshiephoa2.jpg - 28.55 Kb  
45

 

NGUYỄN XUÂN HẢI

ĐẢNG VIÊN

 

hai lucngan2.jpg - 31.96 Kb  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

         

 

 

Ngày đăng: 
Sunday, May 29, 2016