Văn bản chỉ đạo

Luật SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
...
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCH Việt Nam ( sửa đổi và bổ sung) vừa được thông qua

Hôm nay 28-11-2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) với 97% phiếu thuận.
...

Subscribe to Văn bản chỉ đạo