Thông tư

Thông tư 65/2007/BTC hướng dẫn chi tiết nghị định số 30/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
...

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 65/2007/TT-BTC

 

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự...

Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn vê kinh doanh xổ số

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự... Subscribe to Thông tư