Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Đoàn thanh niên

Ảnh

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ

Đoàn thanh niên là lực lượng dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên trong công ty được thành lập từ năm 1996, cùng với tổ chức Công đoàn, hoạt động Đoàn luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Cấp ủy Đảng, chính quyền và các bộ phận trong cơ quan, đơn vị, Đoàn viên luôn xung kích, hăng hái đi đầu trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, với khẩu hiệu: " Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", hoạt động của lớp đoàn viên trẻ đã tạo cho công ty luôn có một sức sống mới, một tinh thần hăng say lao động, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh

BÍ THƯ CHI ĐOÀN THANH NIÊN QUA CÁC THỜI KỲ:

TT HỌ TÊN ẢNH GHI CHÚ
1

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

BÍ THƯ

1997-1999

 

viet phuong.jpg - 116.60 Kb  
2

ĐẶNG MẠNH HÙNG

BÍ THƯ

1999-2002

 

hung.jpg - 29.16 Kb  
3

DƯƠNG VĂN TÀI

BÍ THƯ

2002-2009

 

tai.jpg - 114.67 Kb  
4

NGUYỄN THỊ THANH NGA

BÍ THƯ

2009-2012

 

nguyen thi thanh nga.jpg - 256.19 Kb  
5

TRẦN VIẾT THỌ

BÍ THƯ

2012-2022

 

tho.jpg - 31.37 Kb  
6

THÂN VĂN NAM

BÍ THƯ

2022-2024

 

nam xsyen dung2.jpg - 28.96 Kb  
7

HOÀNG TIẾN QUỲNH

BÍ THƯ

2024-2027

 

quynh xsyen the2.jpg - 24.45 Kb  
       
       
       
       
         

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ: 2024-2027:

       quynh xsyen the2.jpg - 24.45 Kb        Ảnh         Ảnh

Hoàng Tiến Quỳnh

Bí thư

2024-2027

Nguyễn Phương Thảo

Ủy viênThân Hoàng Quang Anh

Phó Bí thư 

 

 

 

 

Ngày đăng: 
Friday, July 1, 2016