Báo cáo số 16/BC-XSKT về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017