Báo cáo tài chính quý II năm 2019 của Công ty xổ số Bắc Giang