Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Hội nghị cán bộ nhân viên người lao động, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 10-1-2023 tại hội trường công ty xổ số Bắc Giang đã diễn ra hội nghị cán bộ công nhân viên người lao động nhằm tổng kết công tác kinh doanh xổ số năm 2022, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, tới dự và chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Trung Lương-Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty, đ/c Phạm Hồng Sơn-Phó bí thư chi bộ, Giám đốc công ty, đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó giám đốc công ty, Chủ tịch Công đoàn, đ/c Vũ Thị Oanh-Kiểm soát viên chuyên trách  cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty. Qua hội nghị nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong năm 2022 đã được biểu dương khen thưởng. Nhân dịp tổng kết công ty các đ/c  cán bộ hưu công ty xổ số Bắc Giang đã được đ/c Chủ tịch Công ty Nguyễn Trung Lương trao quà tết và chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023.

Một số hình ảnh của hội nghị.

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và văn bản cho biết 'AO ĐỌNG M 2023 2023'

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'UANG CONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUON NAM BG CÔNGTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THIẾT GIANG HỘI NGHI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIỂ KHAI VỤ 20? Giang, thár 0000 Samsung QuadCa Quad ChungG31 axy M31 Chụp bằng'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIET NAM QUANG VINH MUÃN NĂM CÔNG BG TNHH MỘT THẢNH HỘI NGHI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TR KHAI ỆM VU AM 20? Giang háng 2023 0000 Samsung Quad Camera Chụp bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIẾT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM BG CÔNG TY TNHH MỘTTHA VIÊN KIẾN THIẾT GIANG HỘI NGHI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIỂN MAI NHIỆ VỤ NĂM 2023 ang, ngày 0000 Samsung mr Quad Chụp ChbG31 bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM BG CÔNG TY TNHH MỘT THÁNH xo so KIEN CHIỆT BẮC GIANG HỘI NGH! CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIỂN HAI NHIÊM VỤ NĂM 2023 ngày 0000 S Gal Galaxy M31 Samsung Quad Camera Chụp bằng'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM BG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THIẾT BẮC GIANG HỘI NGH! CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG RẾN KHAI HIỆM VỤ NĂM 2023 Giang. tháng 2023 0000 Samsung Quad Camera Chụp ChnG31 bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM VIÊN GIANG CÔNG TYT TNHH MỘT KIENT THIET HỘI NGH! CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIỂN HAI M VU NĂM 2023 g,ngày tháng 2023 0000 Samsung QuadCa Quad Chụp bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐANG CONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUON NAM BG CÔNG TY MỘT THẢNH VIÊN xÃs KIẾN HIẾT BẮC GIANG HỘI NGH! CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHA' "HIỆM NĂM 2023 Giang năm 000O Samsung SamsgCmea Quad Camera Chụp bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM CÔNG BG TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN BẮC GIANG HỘI S NGH! CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG RIỂN K! NHIỆM VỤ NĂM 2023 Bắc năm 2023 0000 Samsung Quad Camera Chụp bằng alaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM BG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN x0 KIẾN THIẾT GIANG HỘI NGHI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIỂN KHA! IỆM VỤ NĂM 2023 Bắc Giang. tháng 01 0000 Samsung Quad Camera Chụp S bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐANG CỌNG SAN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NAM BG CÔNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN x0 SỐK KIẾN THIẾT BẢC GIANG HỘI NGH! CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIỂN KHAI NHIÊM VỤ 2023 ang, ngày áng 01 0000 Samsung Quad Camera Chụp bằng .31 Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM BG CÔNG TY TNHH MỘT THẢNH VIÊN XÃSO THIẾT GIANG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIẾN NHIỆM VỤ NĂM 2023 Bắc gày 10 tháng 01 năm 2023 B조y 0000 Samsung Quad Camera Chụp ChG31 bằng Galaxy M31'

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'UANG CUNG SAN VIEI NAM QUANG VINH MUUN NAM BG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN xo ẮC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRIÍ KHAI M VỤ 2023 thány 123 0000 Samsung Quad Camera Chụp bằng Galaxy M31'

 

Ngày đăng: 
Tuesday, January 10, 2023